Podmienky používania

Autor: Slovenský Aliexpress
pondelok, 21 mája, 2018

Komentáre: pridaj komentár.

 

Registráciou na webových stránkach www.slovenskyali.sk užívateľ súhlasí s podmienkami použitia, týkajúcich sa služieb Prevádzkovateľa (definovaný v Zásadách ochrany osobných údajov). Pre prístup k niektorým funkciám webovej stránky, je potreba vytvoriť užívateľský účet.

Založenie užívateľských účtov

  • Užívateľ je povinný poskytnúť presné, pravdivé a aktuálne informácie požadované v priebehu procesu registrácie a bude udržiavať a aktualizovať tieto informácie tak, aby boli presné, pravdivé a aktuálne v každej dobe.
  • Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky aktivity spojené s účtom, vrátane všetkých nahraných dát, textov, odkazov, videoklipov, ďalšieho multimediálneho obsahu a komentárov (súhrnne Užívateľský obsah) bez akýchkoľvek výnimiek a bez ohľadu na to, či je ich autorom on alebo iná osoba.
  • Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky aktivity spojené s účtom, vrátane všetkých nahraných dát, textov, odkazov, videoklipov, ďalšieho multimediálneho obsahu a komentárov (súhrnne Užívateľský obsah) bez akýchkoľvek výnimiek a bez ohľadu na to, či je ich autorom on alebo iná osoba.
  • Užívateľ je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti svojho účtu a hesla. Nie je oprávnený poskytnúť svoje heslo inej osobe alebo ho zverejniť, najmä na akýchkoľvek webových stránkach. Poskytovateľ nemôže byť a nebude zodpovedný za straty alebo škody v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zaistenia bezpečnosti. Užívateľ je zodpovedný za škody vzniknuté Prevádzkovateľovi alebo iným osobám v dôsledku neoprávneného využitie služieb.

 

Všeobecné podmienky

 • Užívateľ je zodpovedný za uchovanie originálov všetkého Užívateľského obsahu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát.
 • Užívateľ registráciou potvrdzuje a zaručuje, že všetok jeho Užívateľský obsah neporušuje autorské práva, ochranné známky alebo iné práva tretích strán, vrátane práva na súkromie a neoprávnenú publicitu.
 • Užívateľ nesmie využívať webové stránky Prevádzkovateľa k akýmkoľvek nelegálnym či neoprávneným účely.
 • Užívateľ sa nesmie pokúšať preniknúť do interných systémov Prevádzkovateľa, službu destabilizovať alebo upraviť službu alebo stránky Prevádzkovateľa, meniť softvér, na ktorom služba beží, alebo jeho zdrojový kód. Ďalej nesmie zmeniť / vytvoriť iné webové stránky tak, aby bolo možné prepojenie alebo zámena so stránkami Prevádzkovateľa.
 • Používateľ nesmie prenášať vírusy alebo iný kód škodlivé alebo deštruktívne povahy na webové stránky Prevádzkovateľa alebo na iné Užívateľa webových stránok.
 • Užívateľský obsah nesmie byť považovaný za nenávistný, výhražný, obscénny, hanlivý, nezákonný, obťažujúce, rasovo alebo etnicky urážlivý či hanlivý alebo za obsah, ktorý podnecuje k správaniu, ktoré by bolo považované za trestný čin alebo vyvedenie občianskej zodpovednosti, k porušovaniu platných zákonov alebo za inak nevhodný. Používateľ nesmie používaním služieb porušovať platné zákony v danej jurisdikcii.
 • Používateľ nesmie v rámci využívania služieb Prevádzkovateľa predložiť materiál, ktorý je chránený autorskými právami, chránený obchodným tajomstvom alebo iným predmetom vlastníckych práv tretích strán, vrátane súkromia a reklamných práv, ak Používateľ nie je vlastníkom takýchto práv alebo nemá povolenie od skutočného majiteľa. < / li>
 • Užívateľ si je vedomý, že Prevádzkovateľ využíva služby dodávateľov a hosting partnerov k poskytovaniu potrebného hardware, software, siete, úložisko a súvisiacich technológií potrebných na spustenie a prevádzkovanie služby.
 • Verbálne, fyzické, písomné alebo iné zneužívanie (vrátane hrozby zneužitia alebo odplaty) užívateľom služieb Prevádzkovateľa, zamestnancom, členom alebo úradníkom bude mať za následok okamžité zrušenie účtu.
 • Užívateľ si ponecháva vlastnícke právo k Užívateľskému obsahu zaznamenanému na webové stránky Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je povinný schvaľovať žiadny Užívateľský obsah ani názory, odporúčania a rady vyjadrené v ňom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za Užívateľský obsah.
 • Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže stanoviť všeobecné postupy a obmedzenia týkajúce sa používania služby a môže také pravidlá meniť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť, dočasne alebo trvalo, všetky alebo časť služieb bez predchádzajúceho upozornenia. Ani Prevádzkovateľ ani jeho partneri nie sú povinní zachovať poskytovanie prístupu alebo vrátiť akýkoľvek Užívateľský obsah. Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť voči Užívateľovi ani voči žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo prerušenie služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť službu komukoľvek alebo ukončenie Užívateľského účtu z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie či nefunkčnosť verejnej internetovej siete a služieb dodávaných tretími stranami, takisto nenesie zodpovednosť za poškodenie či stratu Užívateľského obsahu, ku ktorej dôjde v dôsledku uvedeného prerušenia či nefunkčnosti.
 • Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by zasahovalo alebo ohrozovalo práva Prevádzkovateľa, spôsobovalo by mu škodu či zasahovalo do jeho dobrej povesti a obchodného mena.
 • Prevádzkovateľ nie je povinný preskúmavať Užívateľský obsah a nenesie zodpovednosť za škodu či ujmu, ktorá by bola jeho uverejnením spôsobená tretím stranám. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť akékoľvek záväzky, ktoré by Prevádzkovateľovi vznikli v dôsledku uverejnenia Užívateľského obsahu či iným spôsobom súvisiacim s poskytovaním služieb.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb, porušuje Ak Užívateľ iné podmienky stanovené zmluvou či týmito podmienkami použitia alebo ak dochádza zo strany Užívateľa k porušovaniu platných právnych predpisov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť prístupu Používateľa k Užívateľskému obsahu alebo odstrániť Užívateľský obsah v prípade, že týmto obsahom dochádza k zásahu do práv tretích osôb alebo k porušovaniu platných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nie je povinný o zamedzenie prístupu či odstránenie akokoľvek Užívateľa informovať.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť prístup k Užívateľskému obsahu bez súhlasu Užívateľa na základe rozhodnutia súdu alebo iného správneho orgánu.
 • Užívateľ sa môže kedykoľvek obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu na [email protected].

Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť účet Užívateľa, pokiaľ nie je v súlade s týmito podmienkami použitia.

Vaše osobné informácie sú chránené. Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za prvoradú povinnosť. Viac informácií nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.


Aliexpress slovensky, recenzie, skúsenosti, nakupovanie z číny

Slovenský Aliexpress - v slovenčine